%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c

آجر دور ستونی

آجر دور ستونی

این آجر در گوشه ها و کناره ها و همانطور که از اسمشان پیداست دور ستونها مورد استفاده قرار می گیرند