%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9

آجر قزاقی پوست پیازی

آجر قزاقی پوست پیازی از رنگ های محبوب این نوع آجر است که به علت رنگ نزدیک به خشت بسیار مورد استفاده است.