آجر قزاقی ابلق

آجر قزاقی ابلق

از دیر باز به دلیل رنگ خاص و زیبایی در نما های داخلی مورد استفاده قرار می گرفته است.