آجر قزاقی لب شتری

آجر قزاقی لب شتری

این آجر به خاطر تشابه شکلش به این نام معروف است بیشتر در کناره های قاب پنجره و فرم های مشابه مورد استفاده قرار می گیرد