خاک، گچ، سیمان و آهک

عارف قشم در ضمن تولید خاک و آهک در کارخانه عارف 

 همچنین عارف قشم مفتخر به عرضه عمده محصولات کارخانجات معتبر داخلی به صورت عاملیت فروش رسمی زیر می باشد :

 گچ جبل

سیمان ساوه

سپید گچ ساوه

گچ سمنان

گچ ساران